Verta dėmesio tapybos paroda Vilniuje

Paroda Vilniuje: Ramūnas Dagys

Tai, kad Vilnius tampa ne tik gražių merginų miestu, bet ir išprususių žmonių gyvenamąja vieta, galime spręsti iš vis gausėjančių kultūros renginių sąrašų. Galima pasidžiaugti, kad Vilniuje nuolat vyksta parodos, pristatymai ir meno renginiai sulaukia ne tik meno kritikų, bet ir daug meną vertinančių miestiečių. Artėjanti verta dėmesio paroda Vilniuje ‘Pylimo galerijoje’. Ši meno galerija eksponuos Ramūno Dagio tapybą. Ši paroda Vilniuje bus rodoma iki spalio 8 dienos ir ją aplankyti bus galima visiškai nemokamai. Ramūno Dagio tapybos darbai patiks laisvos sielos žmonėms, mėgstantiems interpretacijos laisvę. Dagys tapyboje savo idėjas išreiškia spalva, todėl jo darbai spalvingi ir žaismingi. Papildomų prasmių paveikslams suteikia formos, ženklai. Jo paveikslų ir žiūrovo susitikimas primena pirmykštę situaciją, kai susitikę du skirtingų genčių žmonės įbeda akis vienas į kitą ir klausia: ‘kas tu’? Paklaustasis atsako: ‘aš – niekas. O kas tu?’. Tad tiems, kas tikisi, kad paveikslai pasakos istoriją, teks greitai persiorientuoti ir galvoti, kokią istoriją galite papasakoti paveikslams. Ką žiūrovas sugebės pamatyti iš užuominų, spalvomis užšifruotų jausmų?

LINN HEIDI STOKKEDAL. NUOGI TARP SAMANŲ IR PURVO

Turbūt nie­kam nesve­tima atra­dimo nuo­staba šįkart aplankė palik­dama abe­jo­nės šešėlį. Pozityvios abe­jo­nės. Neneigsiu šios jau­nos nor­vegų foto­gra­fės talento. Galbūt ir netu­rė­čiau – atmos­fe­ri­niai miško ir neaiš­kia juoda mase išteptų kūnų vaiz­dai pri­vertė per­kai­noti nuo­mo­nes ir įžvalgas.

Nemėgstu to pri­pa­žinti, tačiau kly­dau. Klydau many­dama, kad nuogo kūno eks­p­lo­a­ta­vi­mas foto­gra­fi­joje jau pabaigė savo aukso amžių. O kur dar gausa kitų, pus­bran­gių metalų ir bran­gak­me­nių? Tiesą sakant, Linn Heidi Stokkedal pateikė staigmeną. Ilgai gal­vo­jau, ar man nesi­vai­dena. Dėl visa ko. Bet foto­gra­fijų serija „Friends in the moss“ spin­du­liuoja pir­ma­pradį atra­dimą, entu­ziazmą ir laisvę su užtar­nautu nuo­po­liu žemyn. Estetiką! Įsi­vaiz­duo­kite, kad užuo­džiate drėg­nas vešlaus Norvegijos miško sama­nas. Jokių paša­li­nių daiktų bei erkių.

nuogimiškas

Šį kartą netrikdė net tai, kad pasi­rink­tas moty­vas labai pri­mena nuskalbtą Adomo ir Ievos isto­riją. Nors pati autorė tei­gia, kad idėja kilo iš vie­nos kny­gos, kurioje buvo rašoma apie žai­dusį ir visą kūną, neskai­tant veido, išsi­pur­vi­nusį berniuką.

Viliuosi, kad Linn Heidi dar neži­no­jote, nors jos dar­bai jau spėjo pake­liauti inter­nete. Ši mer­gina iš Bergeno 2010-​aisiais baigė foto­gra­fi­jos stu­di­jas ir spar­čiai kopia karje­ros laip­tais kon­ku­ren­ci­jos džiung­lėse.

Daugiau šios seri­jos bei kitų auto­rės darbų – jos tink­la­la­pyje.

Naudota: menoduobe.com